100 Bài tập Mô hình Toán Kinh tế có lời giải

Đây là bản scan từ tài liệu Ôn thi cao học môn Toán Kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Tài liệu rất có giá trị đối với các bạn đang theo học môn này trong trường đại học cũng như các bạn ôn thi cao học


Xem thêm và download tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *