Đối tượng không chịu thuế GTGT

soan bai 1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản short description: nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông casino game thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập [...]