Quan điểm về bản chất con người của Mac-Lênin

Quan điểm về bản chất con người của Mac-Lênin

Trong lịch sử đã từng tồn tại rất nhiều quan điểm khác nhau xung quanh vấn đề nguồn gốc và bản chất của con người. Trước Các Mác, vấn đề bản chất con người chưa được giải đáp một cách khoa học. Khi hình thành quan niệm duy vật về lịch sử, các nhà sáng [...]