Bài giảng Nguyên lý kế toán

Bài giảng Nguyên lý kế toán

Môn học này trang bị những kiến thức cơ bản về lý thuyết và nguyên tắc kế toán như: bản chất, chức năng, yêu cầu; hệ thống phương pháp kế toán, trình tự chung về kế toán, các yếu tố, các quá trình kinh doanh chủ yếu, các hình thức kế toán, tổ chức công […]