Kế toán TSCDHH tại công ty du lịch dịch vụ TOSERCO

Kế toán Hạch toán Tài sản cố định hữu hình tại công ty dịch vụ du lịch HN TOSERCO

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TSCĐHH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.. 3
I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và đánh giá TSCĐHH.. 3
1. Khái niệm và đặc điểm của TSCĐHH.. 3
2. Phân loại TSCĐHH.. 4
3. Đánh giá TSCĐHH.. 7
II. Hạch toán chi tiết TSCĐHH.. 8
1. Tại các bộ phận sử dụng. 8
2. Tại phòng kế toán. 8
III. Hạch toán tổng hợp tình hình biến động tăng, giảm TSCĐHH.. 9
1. Hạch toán các nhiệm vụ biến động tăng. 9
2. Hạch toán các nghiệp vụ biến động giảm:12
IV.Hạch toán sửa chữa TSCĐHH.. 16
1. Hạch toán sửa chữa thường xuyên. 16
3. Hạch toán sửa chữa nâng cấp:18
V. Hạch toán khấu hao TSCĐHH: 18
1. Khái niệm và tài khoản sử dụng. 18
2. Phương pháp hạch toán:20
PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TSCĐHH TẠI CÔNG TY DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI TOSERCO.. 22
I. Đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội có ảnh hưởng đến hạch toán TSCĐHH. 22
1. Lịch sử hình thành và phát triển:22
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh. 24
II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco. 27
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:27
2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán:30
III. Hạch toán chi tiết TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco 32
1. Hạch toán TSCĐHH tại bộ phận sử dụng. 33
2. Hạch toán chi tiết TSCĐHH tại bộ phận kế toán. 37
IV. Hạch toán tổng hợp TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco 44
1. Hạch toán các nghiệp vụ biến động tăng TSCĐHH.. 44
2. Hạch toán các nghiệp vụ biến động giảm.. 47
3. Hạch toán sửa chữa TSCĐHH.. 48
4. Hạch toán khấu hao TSCĐHH.. 50
PHẦN III: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TSCĐHH TẠI CÔNG TY DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI TOSERCO.. 53
I. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco. 53
II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco. 57
1. Đưa phần mềm kế toán mới vào hạch toán TSCĐHH.. 57
2. Bộ Tài chính nên thay đổi lại quy định về thời gian sử dụng TSCĐHH57
3. Hạch toán thanh lý TSCĐHH của công ty nên tác riêng từng trường hợp cụ thể như Bộ Tài chính quy định. 58
4. Nên hạch toán riêng chi phí lắp đặt khi mua TSCĐHH qua lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng.59
5. Giảm bớt thủ tục thanh lý TSCĐHH để việc hạch toán thanh lý TSCĐHH được nhanh chóng. 59
KẾT LUẬN.. 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 62

 

download:http://tailieutonghop.com/free/ke-toan-hach-toan-tscdhh-tai-cong-ty-du-lich-dv-hn-toserco_f41-5.html