Đạo hàm và Công thức Đạo hàm

Đạo hàm và Công thức Đạo hàm

Khái niệm dễ hiểu nhất cho ĐẠO HÀM Bản chất của đạo hàm f'(x) là tốc độ gia tăng của hàm f(x) theo sự tăng dần của biến số x ở ngay gần sát tại điem x đang xét : – Nếu giá trị của đạo hàm tại x là >0, chứng tỏ rằng tại […]