Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh trong DN

Môn học cung cấp kiến thức về phân tích và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chương trình môn học bao gồm lý luận chung về phân tích kinh doanh và các nội dung phân tích gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: phân tích kết quả và tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất, phân tích chi phí sản xuất và giá thành, phân tích lợi nhuận và tiêu thụ. Các nội dung phân tích thể hiện thông qua các chỉ tiêu kinh tế cụ thể cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tác giả: Ts. Huỳnh Đức Lộng
Loại tài liệu: Bài giảng

download: http://tailieutonghop.com/free/bai-giang-phan-tich-hoat-dong-kinh-doanh_f110-2850.html