Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh trong DN

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh trong DN

Môn học cung cấp kiến thức về phân tích và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chương trình môn học bao gồm lý luận chung về phân tích kinh doanh và các nội dung phân tích gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: phân tích […]