Bộ luật lao động sửa đổi 2007

Bộ luật lao động sửa đổi 2007

Xem thêm vào download tại đây. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá I, kỳ họp thứ 11 (Từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 02 tháng 04 năm 2007) LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 73 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội […]