Luật Báo chí 1989

Luật Báo chí 1989

Xem thêm và download tại đây. QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 29-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1989   LUẬT CỦA QUỐC HỘI SỐ 29-LCT/HĐNN8 NGÀY 28/12/1989 VỀ BÁO CHÍ Để bảo đảm quyền tự do báo chí, […]