Lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán

Kiểm toán là một hoạt động kiểm tra đặc biệt nhằm xác minh tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo tài chính của các tổ chức, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm việc tuân thủ các chuẩn mực và các quy định hiện hành.

CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ SỰ HÌNH THÀNH CÁC CHỨC NĂNG KIỂM TOÁN CỦA KTNN .
1. Bản chất, vai trò của KTNN trong các quan hệ tài chính công
2. Địa vị pháp lý và sự hình thành các chức năng kiểm toán của KTNN
3. Nội dung và các chức năng của kiểm toán KTNN
4. Việc xác lập chức năng của các quốc gia trên thế giới .

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỰ HÌNH THÀNH VÀ THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG KIỂM TOÁN CỦA KTNN TRONG 10 NĂM QUA .
1.Khái quát chung
2.Thực trạng việc thực hiện các chức năng của kiểm toán KTNN sau 10 năm thực hiện.
CHƯƠNG III: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẶT RA TỪ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG KIỂM TOÁN CỦA KTNN .
1. Sự cần thiết phải mở rộng chức năng kiểm toán của KTNN
2.Các nguyên tắc và định hướng thực hiện
3. Kiến nghị về mở rộng và phát triển các chức năng từ nay đến 2010; 4.Điều kiện thực hiện kiến nghị .
KẾT LUẬN.- TÀI LIỆU THAM KHẢO

download : http://tailieutonghop.com/free/su-hinh-thanh-va-phat-trien-cac-chuc-nang-kiem-toan-cua-kiem-toan-nha-nuoc_f44-982.html