Đề tài thực tập nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ( SXKD )

15 Tháng Sáu 2011  Chương III : Những giải pháp cơ bản và một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp Thực 
tailieutonghop.com/…/giai-phap-nangcaohieuquasxkd-cua-cty-nong- nghiep-va-cn-thuc-pham_f40-8.html
Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của NXB GTVT “Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Nhà.
tailieutonghop.com/…/mot-so-giai-phap-marketing-nham-nangcaohieuqua –sxkd-cua-nxb-gtvt_f47-3987.html
7 Tháng Bảy 2011  Thấy được những biến chuyển tích cực về mặt hiệu quả SXKD, đặc biệt rút ra được nhữg tồn tại yếu kém gây cản trở việc nâng cao hiệu quả 
tailieutonghop.com/…/mot-so-giai-phap-nham-gop-phan-nangcaohieuqua– hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh_f40-538.html
7 Tháng Bảy 2011  Những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty  phương hướng và giả pháp nâng cao hiệu quả SXKD của công ty cơ 
tailieutonghop.com/…/nhung-giai-phap-chu-yeu-nangcaohieuqua-kinh- doanh-cua-cong-ty-co-khi-120-a_f40-509.html
7 Tháng Sáu 2011  Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động Mở đầu 1.  Muốn có được hiệu quả cao trong SXKD, tăng sức cạnh tranh của mình các 
tailieutonghop.com/…/quan-tri-va-nangcaohieuqua-su-dung-von-luu-dong _f40-412.html
7 Tháng Sáu 2011  Các giải phâp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Điện tử QT024 – Nang cao hieu qua SXKD tai cty Dien tu Sao Mai.doc 
tailieutonghop.com/…/cac-giai-phap-nangcaohieuqua-san-xuat-kinh- doanh-cua-cong-ty-dien-tu-sao-mai_f40-379.html
7 Tháng Bảy 2011  Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh LỜI NÓI  QT079 – Nang cao hieu qua SXKD tai cty cao su Sao Vang – .doc 
tailieutonghop.com/…/mot-so-giai-phap-nham-nangcaohieuqua-san-xuat- kinh-doanh_f40-473.html
7 Tháng Bảy 2011  Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh  QT173 – Nang cao hieu qua SXKD tai cty TNHH Thai Duong – .doc 
tailieutonghop.com/…/mot-so-bien-phap-chu-yeu-nham-nangcaohieuqua– san-xuat-kinh-doanh-o-cong-ty-tnhh_f40-457.html